Skip to main content

1: Vad är branding?

Branding (varumärkesbyggande) handlar om att skapa en unik identitet för ditt företag som skiljer dig från konkurrenterna. Det är ett löfte till dina kunder om vad de kan förvänta sig av dina produkter och tjänster. Ett starkt varumärke skapar positiva associationer med ditt företag och hjälper kunderna att snabbt känna igen det.

Jeff Bezos, grundare av Amazon, sammanfattar detta koncept väl: ”Ditt varumärke är vad andra säger om dig när du inte är i rummet”. Det betyder att ditt varumärke är en reflektion av ditt företags rykte, hur det uppfattas av andra, och det är något som byggs upp över tid genom varje interaktion med dina kunder.

branding alinderdesign

2. Fördelar med branding

Genom att göra branding sparar ni på sikt en hel del tid och pengar genom att alla vet vad som gäller och man kan använda sin tid mer effektivt. Med alla grundläggande byggstenar fastställda kan alla fokusera på projektet de arbetar med, istället för att gissa sig fram till hur det ska se ut, låta, uppfattas, kännas etc. Dessutom kan ni, genom att jobba med branding, skapa ett riktigt starkt varumärke.

Ett starkt varumärke har flera fördelar, utöver att skapa igenkänning. Några av dessa fördelar är:

 • Ökad medvetenhet hos kunderna: Ett unikt varumärke som man kommer ihåg hjälper ditt företag att sticka ut i mängden.
 • Bygger förtroende och trovärdighet: Genom att konsekvent leverera på ditt varumärkeslöfte, kan du bygga förtroende med dina kunder och etablera ditt företag som en trovärdig aktör på marknaden.
 • Attraherar nya kunder och genererar affärer: Ett starkt varumärke kan fungera som en magnet för nya kunder. När människor känner till och litar på ditt varumärke, är de mer benägna att göra affärer med dig.
 • Skapar värde för företaget utöver de ekonomiska aspekterna: Ett starkt varumärke kan öka företagets värde genom att skapa emotionellt värde för kunderna.
 • Boostar anställdas stolthet och tillfredsställelse: Medarbetare blir inte bara mer engagerade, men också mer nöjda när de arbetar för ett företag med ett starkt varumärke.

3. Vad innefattas i branding?

Branding omfattar en bred uppsättning strategier och aktiviteter som syftar till att etablera och förstärka ett varumärkes image och position på marknaden. Kärnan i branding utgörs ofta av den visuella identiteten, som inkluderar den grafiska profilen med logotyp, färger, typsnitt och bilder och grafiska element. Utöver den visuella identiteten kan branding också innefatta:

 1. Varumärkesstrategi: Planeringen av hur ett företag vill att dess varumärke ska uppfattas av kunderna, inklusive värderingar, mission och vision.
 2. Varumärkeskommunikation: Utvecklingen av budskap och berättelser som kommunicerar varumärkets värden och differentieringsfaktorer till målgruppen.
 3. Varumärkesupplevelse: Skapandet av konsistenta och meningsfulla upplevelser för kunderna vid varje beröringspunkt med varumärket, från produkter och tjänster till kundservice och marknadsföring.
 4. Varumärkespositionering: Placeringen av varumärket i förhållande till konkurrenter på marknaden, vilket innebär att skapa en unik och övertygande position som lockar och engagerar målgruppen.
 5. Varumärkeslojalitet: Fokus på att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med kunderna genom att skapa förtroende, engagemang och lojalitet till varumärket.

Sammanfattningsvis integrerar branding olika element för att skapa en stark och minnesvärd varumärkesupplevelse för kunderna, med den visuella identiteten som en central och igenkännbar del.

branding

Branding och andra liknande begrepp

Det finns många olika begrepp som används i processen att bygga och hantera ett varumärke. Man måste inte jobba med alla eftersom de överlappar varandra.

Sammanfattningsvis kan dessa begrepp ses som olika hjälpmedel för att upprätthålla ett varumärkes identitet och strategi, där vissa dokument (som brand manual, brand guidelines, grafisk profil och visuell identitet) är mer praktiska och andra (som varumärkesplattformen) är mer strategiska och sedan finns andra de som är mer inspirerande (brand book). Branding är den övergripande processen som omfattar allt detta.

Här är några olika begrepp ni kanske stött på:

Branding: Branding är processen att skapa och forma ett varumärke. Det innefattar allt från att definiera varumärkets personlighet, värderingar och unika säljargument till att bestämma hur varumärket kommunicerar och upplevs av omvärlden. Branding är ett övergripande koncept som omfattar både strategi och utförande av varumärkesidentitet.

Varumärkesplattform: Varumärkesplattformen är ett strategiskt dokument som beskriver de grundläggande aspekterna av varumärket: vision, mission, kärnvärden, personlighet och positionering. Det är grunden för all branding och marknadsföring och hjälper till att säkerställa att alla varumärkesrelaterade aktiviteter är sammanhängande och i linje med företagets mål.

Brand Book (Brand Bible): En brand book, ibland kallad brand bible, är ett omfattande dokument som inkluderar alla aspekter av varumärkets identitet och hur det ska kommuniceras, inklusive både visuell och kommunikativ identitet. Det är en mer omfattande version av brand guidelines och kan inkludera varumärkeshistoria, tonalitet, användningsexempel, och ofta en djupgående förklaring av varumärkets värderingar och personlighet.

Brand Manual: En brand manual är ett detaljerat dokument som beskriver specifika riktlinjer för användningen av varumärkets visuella element och identitet. Det innehåller tekniska specifikationer för logotypen, färgpaletten, typografin, och andra designelement. Det är en mer teknisk guide jämfört med en brand book.

Brand Guidelines: Brand guidelines, eller varumärkesriktlinjer, är ett dokument eller en samling regler som definierar hur varumärkets element ska användas i olika medier. Detta inkluderar ofta enklare versioner av det som finns i en brand manual, och är avsett för dagligt bruk inom organisationen för att upprätthålla konsekvens i varumärkets representation.

Visuell Identitet: Visuell identitet är den visuella aspekten av ett varumärke, inklusive logotyp, färger, typsnitt, och bildspråk. Den visuella identiteten är vad som visuellt särskiljer ett varumärke från andra och är en del av det som presenteras i både brand manualen och brand guidelines. Webbdesign, marknadsföringsmaterial, produktförpackningar och hur det ser ut på kontoret etc. är saker som ingår här.

Grafisk Profil: En grafisk profil är en delmängd av den visuella identiteten som fokuserar på de grafiska elementen som används i varumärkets marknadsföringsmaterial. Detta kan inkludera företagets logotyp, färgschema, typografi och andra designelement som används för att skapa ett konsistent och igenkännbart utseende över alla varumärkets touchpoints.

Det vanligaste är att man har en visuell identitet eller en grafisk profil (mindre omfattande variant av visuell identitet) som visar hur man ser ut.
Sen kan man, utöver det, ha en brand book och/eller en varumärkesplattform.

4. Utveckla din varumärkestrategi

Att skapa en stark varumärkesstrategi börjar med att förstå ditt företags värderingar och vision. Detta inkluderar att identifiera din målgrupp och förstå deras preferenser och behov. Din varumärkesstrategi bör spegla dessa insikter och anpassa ditt varumärkes budskap och kommunikation för att tala till din målgrupp. Varumärkesbyggande är inte bara viktigt för företag som riktar sig till konsumenter. Det spelar också en viktig roll inom B2B-sektorn. Här är några huvudpunkter för att utveckla en varumärkesstrategi:

 1. Definiera vision och mission:
  • Skapa en tydlig vision och missionsbeskrivning som speglar varumärkets långsiktiga mål och syfte.
 2. Förstå målgruppen och konkurrenterna:
  • Identifiera och analysera din målgrupp, lär dig vad som är viktigt för dem samt utför en konkurrensanalys för att hitta din unika nisch.
 3. Utveckla varumärkespositionering:
  • Skapa en unik positionering som framhäver vad som gör ditt varumärke speciellt och annorlunda.
 4. Utveckla hur ni ska kommunicera varumärket:
  • Se till att skapa en genomtänkt kommunikationsstrategi: vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras och i vilka kommunikationskanaler det ska kommuniceras.
Grafisk profil och design
hhs_branding

5. De grundläggande byggstenarna i branding

 

Varumärkesstrategi

Varumärkesstrategi är planen för hur ett företag bygger och formar uppfattningen om sitt varumärke i konsumenternas ögon. Det handlar om att bestämma vad varumärket står för, dess värderingar, och hur det ska kommuniceras genom marknadsföring och kundupplevelser. En genomtänkt varumärkesstrategi ser till att alla aspekter av företaget – från reklam till kundservice – arbetar tillsammans för att stärka varumärkets image och bygga upp långsiktiga relationer med kunderna.

Varumärkesröst (tone-of-voice)

Din varumärkesröst är hur du kommunicerar med din publik. Den hjälper till att skapa en emotionell koppling till dina kunder och reflekterar din varumärkespersonlighet.

Här är några tips för att utveckla en konsekvent och autentisk varumärkesröst:

 • Definiera din varumärkespersonlighet: Är den formell, vänlig, humoristisk eller inspirerande?
 • Anpassa din ton till olika kanaler och målgrupper utan att förlora din övergripande varumärkesröst.

Budskap och story

Budskap och story är kärnan i din varumärkeskommunikation och hjälper till att skapa en djupare anslutning med din målgrupp genom att berätta en meningsfull och engagerande berättelse om ditt varumärkes värden, historia och vision.

Visuell identitet

Din visuella identitet består av de visuella elementen som representerar ditt varumärke. När du skapar exempelvis butiksinredning, annonsering och presentationer, arbetar du för att skapa ett sammanhållet uttryck som förstärker varumärkets kännetecken och skapar en enhetlig upplevelse för kunderna.

För att skapa en stark visuell identitet, bör du:

 • Välja färger och typsnitt som reflekterar din varumärkespersonlighet.
 • Skapa en logotyp som är lätt att komma ihåg och lätt att använda.
 • Använda dina visuella element konsekvent över alla plattformar och kanaler. 
 • Göra mallar du kan använda dig av så att ditt arbete blir mer effektivt.

När du arbetar med din visuella identitet är det viktigt att tänka på både design och funktion. Din visuella identitet bör inte bara vara estetiskt tilltalande, den ska också fungera effektivt för att kommunicera ditt varumärke till kunderna.

6. Riktlinjer och implementering

Att vara konsekvent över olika plattformar och kommunikationskanaler är viktigt för att bygga igenkänning och förtroende.

Här är några tips för att upprätthålla varumärkeskonsekvens:

 • Skapa en brand book. Detta gör du genom att kombinera den visuella identiteten med din strategi och tone-of-voice.
 • När du har gjort en brand book är det viktigt att denna implementeras. 
 • Utbilda ditt team om vikten av konsekvent varumärkesbyggande och hur de kan uppnå det i sitt arbete.
 • Granska regelbundet din marknadsföring och kommunikation för att säkerställa att de är i linje med dina riktlinjer.

Vad behöver man innan man ska göra en webbplats?

Åtminstone en grafisk profil behöver finnas på plats före skapandet av exempelvis en webbplats. För att kunna skapa en upplevelse som speglar ditt varumärke och skapar igenkänning behöver webbyrån veta hur allt ska hänga ihop och se ut redan från start. Sen är det så klart bra om man har kommit längre och har en brand book, brand manual eller en varumärkesplattform också. Då får man ju en ännu tydligare bild av vad som ska uppnås. Personligen startar jag alltid med att göra en strategi för webbplatsen och dess innehåll, hur den ska fungera och vad planen är på lång och kort sikt. När det jobbet är klart gör jag design, content och implementering. Och efter det publicering och löpande arbete.

Kombinationen

7. Enhetlighet, igenkänning och helhetsintryck

Enhetlighet

Se till att din branding, d.v.s. ditt varumärkeslöfte, röst och visuella identitet kompletterar varandra och ger en sammanhängande bild av ditt varumärke.

Igenkänningens kraft

Använd alla dina varumärkeselement konsekvent över alla kanaler för att skapa ett enhetligt varumärkesintryck.

Allt spelar in

Kom ihåg att alla dina varumärkesinsatser - från produktutveckling till kundservice - spelar en roll i att uppnå ditt varumärkeslöfte och stärka din varumärkesidentitet.

8. Exempel på branding

Undrar du över hur framgångsrikt varumärkesbyggande ser ut i verkligheten? Låt oss ta en titt på några exempel –  några stora världskändisar och några svenska företag – som alla jobbat mycket med branding.

Apple: Med sin minimalistiska design och fokus på innovation har Apple skapat ett varumärke som står för kvalitet och framåtblickande teknik.

Nike: Genom att associera sig med toppidrottare och främja en ”Just Do It”-attityd, har Nike byggt ett varumärke som symboliserar prestation och uthållighet.

IKEA: IKEA har skapat ett starkt varumärke som står för enkelhet, funktionalitet och svenskt design. Genom sin branding har de blivit kända för sina prisvärda och högkvalitativa hemmöbler.

Tink: Tink är ett fintech-företag som har gjort sig känt genom sin innovativa användning av data-drivna insikter för att förbättra ekonomisk förvaltning. Genom att positionera sig som en ledare inom open banking har Tink skapat ett starkt och igenkännbart varumärke som står för innovation, säkerhet och kundcentrering.

Hemnet: Hemnet är en digital marknadsplats som förändrat sättet vi köper och säljer fastigheter. Genom att fokusera på användarvänlighet och tillförlitlighet har Hemnet skapat ett starkt varumärke som står för enkelhet, transparens och effektivitet. Hemnet är nu synonymt med fastighetsköp och försäljning i Sverige, vilket är ett bevis på deras framgångsrika varumärkesbyggande.

Sleepcycle: Sleepcycle är ett strålande exempel på framgångsrik branding. Deras varumärke återspeglar en perfekt balans mellan vetenskap och välbefinnande, vilket gör dem till en trovärdig källa för dem som söker bättre sömn. Genom att bland annat ha ett eget illustrationsmanér, ett starkt uttryck i färg och form och ett konsekvent budskap skapar Sleepcycle ett positivt och avkopplande intryck som talar till deras målgrupp.

Här är ytterligare 22 bra exempel på bra varumärkesbyggande.

Dessa exempel visar hur effektivt varumärkesbyggande kan skapa en koppling mellan ditt företag och dina kunders värderingar och behov.

Branding kända varumärken

9. Vanliga misstag i B2B-varumärkesbyggande

Kundupplevelse är lika viktig inom B2B som det är inom B2C. Ett företag kan ha en fantastisk produkt, men om kundupplevelsen inte lever upp till varumärkets löften, kan det snabbt skada varumärkets anseende.

Det finns flera fallgropar som B2B-företag kan falla i när de försöker bygga sitt varumärke. Några exempel är:

 1. Brister i research och förståelse: För att bygga ett effektivt varumärke måste företag först ha en djup förståelse för sin målgrupp, deras behov och förväntningar.
 2. Inte tillräckligt starkt varumärkesbyggande: Många B2B-företag är väldigt fokuserade på sina produkter och tjänster och missar hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke.
 3. Inkonsekvent användande av varumärkets riktlinjer: Ett starkt varumärke kommunicerar konsekventa och enhetligt i alla kanaler.
 4. Misslyckas med att anpassa sig: Inte uppdatera varumärkesstrategin trots förändrade marknadsförhållanden och kundbehov. Man kanske har en övertro på att det som fungerat tidigare kommer att fungera även framåt när det ofta är viktigare att anpassa sig. Till exempel är det många företag som inser att de ser gammeldags ut men ändå inte ändrar sitt utseende och logotyp (av bekvämlighet, tidsbrist eller att man tror att man måste se ut som man alltid gjort).

Att bygga ett starkt varumärke inom B2B-sektorn kräver en genomtänkt strategi, konsekvent kommunikation, utmärkt kundservice och en förståelse för kopplingen mellan varumärket och försäljningen. Genom att undvika vanliga misstag och ta ett omfattande och genomtänkt tillvägagångssätt för B2B-varumärkesbyggande, kan ditt företag skapa ett varumärke som kommunicerar med dina kunder och driver affärsframgång på lång sikt.

10. Vara konsekvent eller flexibel?

När det kommer till branding är balansen mellan att vara konsekvent och att vara flexibel avgörande. Å ena sidan kan ett konsekvent varumärke bygga igenkänning och förtroende – kunder vet vad de kan förvänta sig. Å andra sidan, om det känns utdaterat och för enahanda kan det även göra att varumärket uppfattas som förlegat och oförmöget att anpassa sig till nya trender och kundbehov.

Flexibilitet innebär att ett varumärke kan vara dynamiskt och innovativt, vilket är en stor fördel i en ständigt föränderlig marknad. Nyckeln ligger i att använda flexibilitet med omdöme och strategiskt förnuft. Ett varumärke ska vara levande och kunna utvecklas med sin publik, utan att förlora sin kärna.

Att ha en väl genomarbetad Brand manual eller Brand book är utmärkt, eftersom den ger en grund att stå på. Men om känslan runt varumärket känns daterad eller inte längre speglar företagets riktning och värderingar, är det inte längre fördelaktigt att hålla sig strikt till den. Det handlar om att ha ett finger på pulsen och känna av när det är dags att förnya och uppdatera varumärkesstrategin. Vid ett visst läge är det dags att göra ett omtag – en s.k. Re-branding.

För varumärkesproffs, marknadsföringschefer och företagsägare är det viktigt att alltid vara beredda att anpassa sig. Detta innebär att man bör hålla varumärket relevant och se till att det kommunicerar med målgruppen på rätt sätt, samtidigt som man bevarar de grundläggande värden och den kvalitet som varumärket står för.

11. Kostnader för branding

Att bygga och underhålla ett starkt varumärke kräver investering. Kostnaderna kan inkludera allt från design (logotyp, webbplats, produktförpackning) till marknadsföring (reklamkampanjer, innehållsskapande, event) och mer. Medan dessa kostnader kan vara betydande, bör de ses som en långsiktig investering. Ett starkt varumärke kan öka kundlojaliteten, göra att ni kan ta högre priser och skapa en fördel gentemot konkurrenter.

12. Viktigt att tänka på

När du arbetar med varumärkesbyggande är det viktigt att tänka på följande:

 1. Kundens perspektiv: Vad är det som betyder mest för dina kunder? Vilka värderingar, behov och önskemål har de?
 2. Unikhet: Vad skiljer ditt företag från konkurrenterna? Hur kan du framhäva dessa unika försäljningspunkter i ditt varumärke?
 3. Autenticitet: Är ditt varumärke en sann reflektion av ditt företags mission, vision och kultur?
 4. Var konsekvent: Är ditt varumärke konsekvent i alla kanaler och i alla kundkontaktpunkter?

13. Praktisk Implementering

Klar att sätta igång med ditt varumärkesbyggande? Här är en steg-för-steg guide:

 1. Definiera din varumärkesposition: Vad är det unika värdet som ditt varumärke erbjuder?
 2. Skapa en varumärkesidentitet: Designa en logotyp, välj en färgpalett och skapa en varumärkesröst som speglar din position.
 3. Utveckla en varumärkesstrategi: Bestäm hur du kommer att kommunicera ditt varumärke till din målgrupp.
 4. Implementera ditt varumärke: Använd ditt varumärke konsekvent i alla dina marknadsföringsmaterial, produkter och kundupplevelser.
 5. Övervaka och justera: Använd kundfeedback och marknadsanalys för att finjustera ditt varumärke över tiden.

Varumärkesbyggande är en kraftfull strategi för att skapa varaktiga relationer med dina kunder och skapa långvarig affärsframgång. Även om det kan vara en komplex och tidskrävande process, är belöningarna väl värda ansträngningen. Behöver du hjälp med att bygga ditt varumärke? Boka en konsultation med våra varumärkesexperter idag. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa ett varumärke som både du och dina kunder kommer att älska.

Alinder Design skapar branding åt företag.

Exempel på annat vi hjälper företag med: varumärkesstrategi, sökmotoroptimering, digital marknadsföring och annonsering, webbplatser etc.

Boka en gratis konsultation